Autorska i izdavačka prava

Autorska i izdavačka prava

MC Online zadržava sva prava na objavljene sadržaje, što uključuje eventualna naknadna objavljivanja u svim štampanim i elektronskim formatima. Autori koji svoje radove objave na Mediacentar Online se obavezuju da ove radove ne objavljuju u drugim medijima bez prethodne najave i pismene dozvole Mediacentra Sarajevo. Svi tekstovi koji se naknadno objave u drugim medijima i publikacijama trebaju sadržavati preciznu referencu na MC Online (potrebno navesti MC Online kao izvor, te web adresu www.media.ba i autora materijala).

Za preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa portala u drugim publikacijama (web, štampanim, bazama podataka itd.) neophodno je kontaktirati redakciju portala na adresu redakcija (at) media.ba

Preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa sajta na redovnoj osnovi moguće je uz dogovor sa redakcijom portala, sa mogućnošću ostvarivanja partnerstva (oblika redovne saradnje) koja može uključivati razmjenu sadržaja.

Copyright Mediacentar Online 2008.