Podsjetnik o različitosti

Podsjetnik o različitosti

Ovaj podsjetnik su razvili novinari, profesori novinarstva i predavači pri radionici koja je održana na Univerzitetu Carlton juna 1995. Oni su razmjenili informacije o inicijativama koje se tiču različitosti i tome kako ih podržati; razmjenili su i pozitivna i negativna iskustva; diskutovali su o problemima i prednostima veće različitosti - i u zapošljavanju novih ljudi i u samom izvještavanju; radili su na primjerima zasnovanim na stvarnim događajima; i došli su do ovih osnovnih principa koji treba da pomognu redakcijama da spremnije reaguju na promjene u kanadskom društvu. Želja im je da ove principe, sažete u obliku podsjetnika, podjele sa drugim redakcijama.

Izvještavanje o RAZLIČITOSTI znači fer i tačno predstavaljanje svih članova zajednice i primjenjivanje jednakih standarda za sve grupe.

ZA SPECIJALIZOVANE I OSTALE NOVINARE

• Da li predstavljam sve strane, i pozitivne i negativne, društva u kome su prisutne različitosti?

• Da li sam svjestan moći koju imaju slike?

• Da li izbjegavam stereotipe predstavljanjem različitosti pri intervjuisanju ljudi, bez obzira na to koja je priča u pitanju?

• Da li su “etikete” koje koristim da bih opisala/o ljude na mjestu i da li su neophodne, te da li se one podudaraju sa novinarskim smjernicama moje medijske kuće?

• Da li redovno pratim veći broj različitih novina, radija i televizijskih stanica, uključujući i manjinske, i da li se konsultujem sa njihovim urednicima i producentima?

• Da li koristim sve ljude i sredstva koji su na raspolaganju u našoj medijskoj kući da bih obogatila/o naše izvještavanje?

• Da li u redakciji podstičem dijalog o različitostima tako što postavljam pitanja, prdlažem izvore i zahtjevam objašnjenje novih odluka?

• Da li temeljno istražujem različite grupe da bih izbjegla/o ponavljanje stereotipa?

• Da li uključujem pitanja/tvrdnje o sistematskoj diskriminaciji kao kontekst nekim pričama, kad god to mogu da uradim na fer i odgovoran način?

• Da li sam svjestan različitih frakcija i programa unutar jedne grupe da ne bih bio izmanipulisan od strane izvora?

• Da li me urednici podržavaju - da li im pokazujem da se vrijeme koje mi daju za istraživanje vraća u obliku kvalitetnijeg izvještavanja?

• Da li savjetujem kolegama i urednicima da naprave opšti izbalansirani pregled kada se dvoume oko tona priče?

ZA UREDNIKE

• Da li novinarima dajem dovoljno vremena da rade na razvijanju različitih izvora i da prate široki spektar priča?

• Da li u redakciji stvaram atmosferu koja pomaže novinarima da rade više od klasičnog prikupljanja vijesti?

• Da li ja i sam/a istražujem sve izvore vijesti, i da li sam otvoren/a prema netradicionalnim pogledima i mišljenjima?

• Da li naše priče, fotografije, naš sadržaj uopšte, ponavlja kulturne i druge stereotipe? Procjenjujem li da li naše fotografije i grafički prilozi tačno predstavljaju cijelu našu zajednicu?

• Pratim li kako upotrebljavamo jezik da bismo izbjegli pristrasnost?

• Da li sam svjestan svega što može biti osjetljivo pitanje za jednu manjinu prije nego uspostavim stilske smjernice za opisivanje pojedinih grupa ili zajednica?

• Da li ne dajemo dovoljan ili pridajemo preveliki značaj nekoj priči zbog različitosti koje sadrži?

• Da li naše izvještavanje o postupcima nekolicinje ljudi stvara stereotip o cijeloj grupi?

• Da li ja redovno pratim sveukupni uticaj koje naše izvještavanje ima?

ZA DIREKTORE

• Da li zapošljavamo najkvalifikovanije ljude? I da li jasno stavljamo do znanja koje su to kvalifikacije?

• Da li nastojimo da zapošljavamo ljude koji u našu redakciju mogu donijeti različite uglove gledanja na stvari?

• Da li kandidate tražimo na neuobičajenim mjestima (npr, preko oglasa u lokalnim novinama, lokalnim radio stanicama i lokalnim udruženjima ili organizacijama)?

• Nakon što zaposlimo nove ljude, da li im pomažemo i obučavamo ih?

• Da li odsjecima za žurnalistiku na fakultetima govorimo šta nam je potrebno?

• Da li o novim ljudima razmišljamo na duge staze (npr. da li učestvujemo na kursevima medijske obuke srednjoškolaca i sl.)?

...ZA SVE NAS

• Postoji li jasno opredjeljenje u vrhu naše medijske kuće da je različitost važna?

• Da li smo smo definitivno spremni da ulažemo trud da bismo uključili različitost u svoj rad (npr, kroz podizanje svjesnosti o toj temi, zadavanje priča na tu temu, mentorstvo)?

• Da li saopštavamo zajednici u kojoj je prisutna različitost da nas zanima šta se u njoj dešava?

• Da li stvaramo uslove da se izvještava o različitostima?

• Da li redovno pratimo napredak koji je rezultat našeg izvještavanja?