Mediji u BiH: Medijske slobode, profesionalizam i izazovi

Mediji u BiH: Medijske slobode, prefesionalizam i izazovi

Mediji u BiH: Medijske slobode, profesionalizam i izazovi

Infografika pokazuje rezutate istraživanja javnog mnijenja "Mediji u BiH 2015: medijske slobode, profesionalizam i izazovi".

Istraživanje je provedeno od 25.3. do 14.4.2015. godine sa ciljem utvrđivanja stavova građana o medijskim slobodama u BiH i povjerenju u medije, političkim pritiscima i napadima na novinare, funkcioniranju i opstanku javnih servisa u BiH, rješavanju zahtjeva o uspostavi kanala na hrvatskom jeziku, kao i o drugim relevantnim problemima sa kojima se suočava bh. medijska zajednica.

Ključni nalazi istraživanja:

  • Ispitanici najviše vjeruju medijima i vjerskim zajednicama, a najmanje političarima i političkim strankama.
  • Rast povjerenja u rad institucija je zabilježen jedino u slučaju medija. Ispitanici iz Federacije BiH značajno su manje zadovoljni medijima i novinarima iz RS-a nego ispitanici iz RS-a.
  • Primjetan je trend rasta zadovoljstva medijima u FBiH od strane građana iz RS-a. 
  • Najveći dio ispitanika smatra da je sloboda medija u FBiH malo ili nikako prisutna i nema promjena u odnosu na prethodne godine.
  • Veći broj ispitanika iz RS-a nego iz FBiH smatra da je sloboda medija u RS malo ili nikako prisutna.
  • Najveći dio ispitanika u FBiH smatra da su osnovne prepreke slobodnom radiju medija u BiH politička i financijska zavisnost, dok u RS-u pored političke zavisnosti, ispitanici navode opću političku klimu u zemlji.
  • Raste percepcija građana da najveći utjecaj na medije imaju političari. Političare ispitanici smatraju glavnim kršiteljima novinarskih prava i medijskih sloboda.
  • 88,6% ispitanika BiH svaku vrstu napada na novinare smatra neprihvatljivim.
  • Nema promjene u percepciji tema o kojima novinari izvještavaju u odnosu na prethodno istraživanje 2014. godine.