Diskurs trgovine ženama u štampanim medijima

Diskurs trgovine ženama u štampanim medijima

U tekstu „Kritička analiza diskursa trgovine ženama u štampanim medijima u Republici Makedoniji: Rodna perspektiva”, koji je pripremljen u okviru projekta Rodni stereotipi u medijima: reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Europi, Bobi Badarevski identificira mehanizme i moduse implicitne diskriminatorne prakse diskursa trgovine ženama u štampanim medijima u Makedoniji.

Tekst „Kritička analiza diskursa trgovine ženama u štampanim medijima u Republici Makedoniji: Rodna perspektiva” Bobi Badarevski pripremio je za potrebe regionalnog istraživačkog projekta Rodni stereotipi u medijima: reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Europi, Mediacentra Sarajevo.

Kao rezultat regionalnog istraživanja medijskog portretiranja žena i roda u medijima, Mediacentar Sarajevo je objavio zbornik naučno-istraživačkih radova „Stereotipizacija: Predstavljanje žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Evropi“ (ur. Nirman Moranjak Bamburać, Tarik Jusić, Adla Isanović) u kojem je objavljen i tekst Bobi Badarevskog (Makedonija), a koji pored ovog sadrži i istraživačke radove autora i autorica iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske i Srbije.

U apstraktu teksta Bobi Badarevski navodi:

Diskurs trgovine ženama u štampanim medijima u Makedoniji, pored eksplicitnih, sadrži i implicitne diskriminatorne diskurzivne (semiotičke, ideološke, epistemičke) implikacije i konsenkvence u predstavljanju žena: cilj kritičke analize diskursa jest da identificira mehanizme i moduse implicitne diskriminatorne prakse diskursa trgovine ženama u štampanim medijima, sa posebnim osvrtom na štampu na makedonskom i albanskom jeziku.”

Cijeli tekst možete preuzeti u .PDF formatu ovdje.

Objavljena je i dostupna i engleska verzija teksta.

O projektu:
Projekat “Rodni stereotipi u medijima: reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Europi” predstavlja zajednički poduhvat Mreže za profesionalizaciju medija u jugoistočnoj Europi (
SEENPM) i Balkanske mreže za ljudska prava (BHRN), koji su finansirali SEENPM, Fond otvoreno društvo BiH (FODBIH) i Ministarstvo inostranih poslova Danske – Program za susjede (NAB)

Partneri na projektu su Albanski Institut za medije (Tirana, Albanija), Centar za razvoj medija (Sofija, Bugarska), Makedonski Institut za medije (Skopje, Makedonija), Mediacentar Beograd; (Beograd, Srbija), B.a.b.e - Budi aktivna, Budi emancipirana. Grupa za ženska ljudska prava (Zagreb, Hrvatska).