Javna debata: Žene u medijima

Kako mediji prezentiraju i portretiraju žene? Koji su najčešći oblici rodnih stereotipizacija u medijima i kako ih prepoznati? Kakvi su rezultati istraživanja medija urađenih na prostoru BiH i u regionu? Ovo su samo neka od pitanja i tema koja će biti obuhvaćena javnom debatom 'Žene u medijima: Rodni stereotipi i diskriminacije'. Debata će biti održana 6. decembra u 18.00 sati, u  Mediacentru Sarajevo. Rok za potvrdu učešća: 3. decembar. 

Cilj javne debate 'Žene u medijima: Rodni stereotipi i diskriminacije' jeste predstavljanje rezultata istraživanja štampanih medija u BiH i regionu o načinima prezentacije žena u medijima, najčešćim oblicima spolne diskriminacije u medijskoj prezentaciji žena, strategijama i metodama diskriminacije, te kako stereotipizacija spolnih i rodnih uloga utječe na generalnu borbu za jednakopravnost spolova u našem društvu.
Tijekom debate biti će prezentirani rezultati opsežnog istraživanja ‘Stereotipizacija: Reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Evropi’. Pripremljen je i zbornik naučno- istraživačkih radova koji pored analize sadržaja i komparativne analize uzoraka iz dnevnih novina u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji koje je sproveo Mediacentar Sarajevo, sadrži istraživačke radove autora i autorica iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Autori i autorice različitih metodoloških i teorijskih tradicija, na jedinstven način, bave se pitanjima roda i reprezentacije žena u štampanim medijima u jugoistočnoj Evropi.
Programom debate je predviđena i prezentacija istraživanja ‘Žene i mediji’ koje je rezultat monitoringa štampanih i elektronskih medija rađenog 8. marta 2007. godine. Istraživanje je sprovela nevladina organizacija Udružene žene Banja Luka s ciljem identifikacije položaja i portretisanja žena u medijima u Bosni i Hercegovini.
Osim prezentacije rezultata nedavnih istraživanja medija, programom debate je planirana i razmjena  iskustava u radu sa medijima iz perspektive feminističkog aktivizma kroz izvještavanje i participaciju medija o aktivnostima koje se bave položajem žena u BiH.
Prezentatorice na javnoj debati su Adla Isanović, istraživačica (Mediacentar Sarajevo), Amela Bašić, istraživačica (Udružene žene Banja Luka), Jadranka Miličević i Taida Horozović, feminističke aktivistkinje (Fondacija CURE).
Očekuje se prisustvo  i drugih istaknutih aktivista i aktivistica nevladinih organizacija, predstavnika i predstavnica vladinih institucija, te novinara i novinarki vodećih medija, na ovoj debate.
Javna debata 'Žene u medijima: Rodni stereotipi i diskriminacije' dio je kampanje 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama koja se svake godine održava u periodu od 25. novembra do 10. decembra. Ovogodišnja kampanja, čija je tema porodično nasilje i Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, obuhvatit će i slijedeće aktivnosti: zajedničku uličnu akciju u deset bh. gradova s ciljem ukazivanja na prisutnost porodičnog nasilja u BiH, kako prepoznati nasilje i kome ga prijaviti; edukativne radionice u sarajevskim srednjim školama na temu nasilja na osnovu roda i/ili spola – osnovni koncepti; radionicu za novinarke i novinare na temu rodno senzitivnog jezika u bh. medijima i mnoge druge aktivnosti.  Više o kampanji 16 dana aktivizma možete naći na stranici www.fondacijacure.org.
Organizator javne debate 'Žene u medijima: Rodni stereotipi i diskriminacije'  je Mediacentar Sarajevo u suradnji sa Fondacijom CURE i Udruženim ženama Banja Luka.
Molimo potvrdite učešće na debati najkasnije do 3. decembra.
Kontakt za potvrdu učešća i dodatne informacije:
Maša HilčišinMediacentar Sarajevo+387 33 715 840masa@media.ba