Kako mediji trebaju izvještavati o nasilju nad djecom?

Naziv radionice: (Ne)poštivanje prava djeteta u medijima: nasilje nad djecom i obrazovanje
Kome je radionica namijenjena: Svim novinarima/kama bh.štampanih, elektronskih i online medija koji žele usavršiti vještine izvještavanja o djeci.
Trajanje radionice: 17. i 18. 12.  2007.
Mjesto održavanja radionice: Mediacentar Sarajevo
Zašto se trebam prijaviti za učešće na radionici: Od BH. novinara/ki se očekuje  da unaprijede standarde medijskog izvještavanja o djeci i maloljetnicima kako bi se stvorio povoljniji ambijent i osigurala odgovornost medija koji se bave ovom osjetljivom tematikom. Radionica će biti praktično orijentirana: učesnici će iz prve ruke saznati više o konkretnim iskustvima djelatnika “sigurne kuće” - Udruženje građana “Budućnost Modriča” (ustanove koja pruža podršku djeci koja su žrtve nasilja) koji će na primjerima ukazati na različite oblike nasilja te specifičnu ulogu medija koji o istima izvještavaju.
Šta ću naučiti:
• Šta je Konvencija UN-o pravima djeteta i kakva je primjena Konvencije u BiH; • Najčešća kršenja Konvencije u obrazovnom sistemu BiH i posljedice kršenja;• Da li postoji segregacija u školama i koji je odnos odnos politike i medija prema tom problemu;• Koji su oblici nasilja nad djecom: nasilje u porodici, u društvu i u obrazovnom sistemu;• Šta je stigmatizacija djece i mladih u medijima;• Kako izbjeći seznacionalizam i održati profesionalizam u izvještavanju o ovim temama: preporuke u vezi sa terminologijom u izvještavanju i objavljivanjem fotografija o djeci i mladima; • Kako raditi intervju sa djecom;• Kakva je uloga medija u rješavanju problema.
Program radionice: Biće zasnovan na teoretskom i praktičnom dijelu. Prvog dana radionice učesnici će se upoznati sa temom nasilja nad djecom i ulogom medija u izvještavanju o nasilju nad djecom. Učesnici će se detaljnije upoznati sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta. Nakon toga, analizirat će konkretne medijske primjere u kojima su se kršila prava UN Konvencije. Program drugog dana radionice biće posvećen problemu diskriminacije i nacionalne segregacije djece u obrazovanju u BIH te ulozi države u obrazovanju djece.  Pored analize konkretnih primjera, akcenat će biti stavljen na diskusiju i razmjenu iskustava predavača i učesnika/ca o radu s djecom te izvještavanju o djeci i mladima. Učesnici/ce će na radionici dobiti trening materijale, vodiče i uputstva za rad sa ovom problematikom.
O predavačima: Ljiljana Zita , dipl. pravnica sa višegodišnjim iskustvom u radu na zaštiti ljudskih prava,  Gordana Vidović, direktorica Udruženja građana ‘Budućnost Modriča’, Senija Tahirović, regionalna direktorica Save the Children Norway za jugoistočnu Evropu, Fatima Smajlović, koordinatorica Programa ‘Ispravimo budućnost kroz obrazovanje’, Branka Inić, pravna savjetnica Helsinškog komiteta za zaštitu ljudskih prava i glavni predavač Mehmed Halilović, zamjenik Ombudsmana za medije Federacije BiH.
Način prijavljivanja: Zainteresirani za učešće na radionici trebaju dostaviti:
• CV/biografiju (sa ličnim kontaktima i kratkim opisom profesionalnog angažmana)• kratko pismo motivacije za učešće na radionici
Kontakt osoba:
Lejla KapetanovićMediacentar Sarajevo+ 387 33 715 840lejla@media.ba
Učesnici će poslije završetka radionice dobiti certifikate.
Šta poslije završetka radionice: Po okončanju dvodnevne radionice Save the Children Norway, Kancelarija za jugoistočnu Evropu raspisat će konkurs za najbolju novinarsku priču o pravima djeteta te najbolju fotografiju na istu temu.
Više detalja o natječaju možete pronaći na http://www.savethechildrennorway-see.ba.
Radionicu je finansijski podržao Save the Children Norway, Kancelarija za jugoistočnu Evropu.