Održana konferencija o razvoju lokalne e-uprave

U Mediacentru Sarajevo je 16.6.2011. održana konferencija: „Razvoj lokalne e-uprave: politike, prakse i trendovi u BiH i regionu“.

E-uprava je u najkraćem unaprijeđenje upravnih i demokratskih procesa u organima vlasti, kroz strateško korištenje informaciono-komunikacionih tehnologija. Ona ima naročit značaj na lokalnom nivou, gdje se odvija većina interakcija između vlasti i građana.

Konferencija je organizirana sa ciljem pokretanja šire debate o aktuelnom stanju i perspektivama razvoja lokalne e-uprave u BiH, a govornici i gosti konferencije su bili praktičari, eksperti i donosioci odluka u ovoj oblasti.

Tokom diskusije su identificirani značajni nedostaci u aktuelnom strateškom pristupu i institucionalnom okruženju razvoja lokalne e-uprave u BiH, gdje npr. nije osigurana interoperabilnost sistema, resursi se često troše neekonomično zbog duplanja procesa i neadekvatnih rješenja, te je razvoj e-uprave u značajnoj mjeri stihijski i neujednačen. Pritom je sugerisano da jedino koordinirano djelovanje različitih administrativnih nivoa u BiH, razvoj podsticajnih politika, te zajedničkih standarda  za različite aspekte lokalne e-uprave može dovesti do adekvatnih i trajnijih rješenja, naročito u perspektivi smanjenja angažmana donatora. Iskustva iz regiona pokazuju da je osnovni preduslov uspjeha postojanje političke volje tj. svijesti o važnosti razvoja e-uprave na različitim nivoima vlasti i koordinirano djelovanje u ovom domenu.

Kad je riječ o razvoju e-participacije, na primjeru iz Slovenije demonstrirani su pozitivni trenovi u razvoju alata za e-participaciju, naročito kad je riječ o mogućnosti elektronskog pristupa informacijama, ali i učešća u javnim debatama i konsultacijama s građanima.

Učesnici su pritom ukazali na potrebu za razvojem e-usluga i mogućnosti za e-participaciju, kroz odgovorajući publicitet za organe lokalne vlasti u tom procesu (rang liste uspješnosti i crne liste). Osim toga, potrebna je promocija korištenja elektronskih usluga npr. putem promotivnih kampanja i olakšica za korištenje elektronskih usluga (poput nižih cijena i veće brzine usluga za građane i poslovni sektor). Također je sugerisano je da je u svjetlu promocije e-participacije potreban opšti razvoj političke kulture i kapaciteta građana za učešće u donošenju odluka.

Osim toga, na konferenciji je identificirana urgentna potreba za povećanjem uvida u aktuelno stanje i potrebe kad je riječ o lokalnoj e-upravi u BiH. Potrebno je vršiti monitoring efekata novih participatornih mogućnosti na proces donošenja odluka te konstantno djelovanje u postizanju e-demokratije. Prema tome, povećanje uvida u različitim fazama razvoja lokalne e-uprave treba biti u funkciji podsticanja e-uprave i e-participacije na različitim nivoima vlasti. Pritom je ukazano i na potrebu za transferom znanja u regionu, te za zajedničkim aktivnostima u ovom domenu.

U sklopu istog projekta, podržanog od strane Fonda otvoreno društvo BiH, Mediacentar Sarajevo je sproveo istraživanje o razvoju lokalne e-uprave. Istraživački izvještaj će uskoro biti publikovan, čime će se nastojati popuniti praznine u znanju o aktuelnim politikama i praksama razvoja e-uprave u opštinama i gradovima u BiH.