Novinarstvo kao prvi nacrt historije

Novinarstvo kao prvi nacrt historije

2020
Fondacija Mediacentar Sarajevo i digitalni arhiv INFOBIRO u narednom periodu implementiraju projekat „Novinarstvo kao prvi nacrt historije“. Oslanjajući se na dugogodišnju međuarhivsku saradnju INFOBIRO-a sa arhivom sudskih spisa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), ovaj projekat istražuje i analizira nedovoljno istraženu ulogu novinara/ki, novinarstva i novinskog materijala u procesuiranju ratnih zločina pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.  
 
Sveukupni pristup istraživanju temelji se na potrebi da se razumije i propituje uloga novinarstva u različitim vremenskim periodima: u kontekstu vremena nastanka novinskog materijala, u kontekstu vremena upotrebe novinskog materijala na sudjenju za ratne zločine, te u kontekstu sadašnjice i izazova sa kojima se danas suočava profesionalno novinarstvo. 
 
Ovaj naučno-istraživački poduhvat je popraćen nizom zagovarački aktivnosti, te obuhvata sljedeće komponente: 
 
- Dokumentovanje: pretraživanje, preuzimanje i uređivanje novinskog materijala iz arhiva sudske dokumentacije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju kako bi se sačuvalo i značajnije koristilo arhivsko naslijeđe u razumijevanju uloge medija u procesuiranju ratnih zločina. 
 
- Istraživanje: kombinovanje različitih istraživačkih metoda, uključujući i intervjue sa novinarima i novinarkama koji su svjedočili pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, a u svrhu dokumentovanja i istraživanja uloge novinara/ki u suđenju za ratne zločine. 
 
- Izdavanje: saradnja sa istaknutim stručnjacima iz oblasti novinarstva, pravosuđa, tranzicijske pravde, kulture sjećanja, i drugih srodnih disciplina, na pripremi i objavljivanju članaka na temu učešća novinara/novinarki u procesuiranju ratnih zločina.
 
- Javne diskusije: poticanje konstruktivnog dijaloga o ulozi medija tijekom i nakon rata na prostorima bivše Jugoslavije, uključujući perspektivu kulture sjećanja i današnju ulogu medija u kreiranju različitih politika sjećanja. 
 
U konačnici, ovaj projekat je svojim aktivnostima usmjeren i na promociju i jačanje profesionalno-etičkih standarda novinarskog izvještavanja. 
 
Projekat finansira vlada Kraljevine Nizozemske kroz MATRA program.