Zloupotrebe u javnim nabavkama medijskih usluga u BiH: Trošiš kako hoćeš i ne odgovaraš

Zloupotrebe u javnim nabavkama medijskih usluga u BiH: Trošiš kako hoćeš i još ne odgovaraš

Zloupotrebe u javnim nabavkama medijskih usluga u BiH: Trošiš kako hoćeš i ne odgovaraš

Sistem javnih nabavki ne poštuju ni javni mediji, kao ni druga javna preduzeća.

Javna nabavka je proces kojim nacionalne, entitetske, kantonalne i lokalne vlasti, kao i druga tijela regulirana javnim pravom u Bosni i Hercegovini kupuju robe, usluge i radove od privatnog sektora, koristeći se pri tome javnim sredstvima. Kroz javnu nabavku dolazi do transfera značajne sume novca iz javnog u privatni sektor, a najveći dio javnih sredstva koja se troše u javnim nabavkama obezbjeđuju se kroz poreze, takse i druge dadžbine, direktno ili indirektno naplaćene od građana.

Prema zvaničnim statističkim podacima Agencije za javne nabavke BiH, potrošnja kroz postupke javnih nabavki u 2016. i 2017. godini iznosila više od 4,5 milijardi maraka, a prema Izvještaju o radu Uprave za indirektno oporezivanje za 2016. godinu, samo putem poreza na dodatu vrijednost, akciza, putarina na naftne derivate i carinskih dadžbina prikupljeno je i u budžete uplaćeno više od 6,6 milijardi maraka koje se troše uglavnom kroz javne nabavke.

Upravo zbog toga što tijela koja regulira javno pravo troše ogromna sredstva, u čijem stvaranju uglavnom nisu direktno učestvovala, niti trpe ekonomske efekte njihovog neracionalnog trošenja, javljaju se zloupotrebe sistema javnih nabavki.

Praksa javnih nabavki koju provode javni emiteri u Bosni i Hercegovini, kao i praksa javnih nabavki medijskih usluga od strane tijela koja regulira javno pravo, od općinskog do državnog nivoa, svakodnevno pokazuje brojne nezakonitosti i zloupotrebe sistema javnih nabavki.  

RTV BiH već tri godine bez plana javnih nabavki

Na web stranici BHRT-a se nalazi Plan javnih nabavki iz 2015. godine, gdje je objavljeno i 13 obavještenja o javnim nabavkama za 2016., dva obavještenja o javnim nabavkama za 2017. i 12 obavještenja o javnim nabavkama za 2018. godinu.

Prema Zakonu o javnim nabavkama BiH, član 116.(2) r) novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 15.000 KM kazniće se ugovorni organ ako ne donese plan nabavki i ne objavi ga na web-stranici. Prema članu 116.(3) novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 3.000 KM kaznit će se i odgovorno lice u ugovornom organu.             

RTRS nema sredstava za nabavku polovnih monitora

Na web Javnog preduzeća Radio Televizija Republike Srpske objavljena je Odluka o izboru naјpovoljniјeg ponuđača u postupku јavne nabavke rezervnih diјelova i polovnih računara. Prema Odluci dodjeljuju se ugovori za Lot 1: Rezervni dijelovi u vrijednosti od 9.555 KM bez PDV, Lot 2: Hard diskovi za servere u vrijednosti 2.657 KM bez PDV, Lot 3: polovni računari u vrijednosti 6.999 KM bez PDV, dok se poništava nabavka za Lot 4: polovni monitori uz obrazloženje da je cijena prihvatljive ponude znatno veća od obezbjeđenih sredstava vrijednosti 1.080 KM bez PDV.

Navedena nabavka nije predviđena Planom javnih nabavki, niti Izmjenama plana javnih nabavki RTRS-a, ali jeste predviđena nabavka novog voznog parka - 35 vozila, vrijednosti 1,8 miliona KM (nabavka pod rednim brojem 42). Prema Zakonu o javnim nabavkama BiH, član 3., jedan od općih principa javnih nabavki jeste najefikasnije korištenje javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom.   

TVSA na Marijin Dvoru

Na web stranici ugovornog organa JP Televizija Kantona Sarajevo objavljena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge oglašavanje na LED displeju na lokaciji Marijin Dvor. To je samo jedna od lokacija ili preciznije tramvajskih/autobuskih stajališta u Općini Centar, u Gradu Sarajevu, u Kantonu Sarajevo. Marijin Dvor nije prepoznat kao teritorijalna organizacija, a u Općini Centar se vodi kao dio Mjesne zajednice Marijin Dvor - Crni vrh, koju čine Mjesna područja Marijin Dvor I, Marijin Dvor II i Crni vrh. Prema Zakonu o javnim nabavkama BiH, član 3., jedan od općih principa javnih nabavki jeste jednako i nediskriminirajuće postupanje prema kandidatima/ponuđačima, na način da osigura pravična i aktivna konkurencija. Prema članu 116.(2) o) novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 15.000 KM kazniće se ugovorni organ ako predmet ugovora, konkursne uslove, tehničke specifikacije ili druge elemente javnog poziva prilagodi konkretnom ponuđaču, a prema članu 116.(3) novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 3.000 KM kaznit će se i odgovorno lice u ugovornom organu.             

Elektroprivreda BiH – reklamiranje bez plana

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo se oglašava bez planiranja i ne brine je mišljenje s rezervom i sa skretanjem pažnje Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH. Na e-portalu javnih nabavki u BiH, dana 18.06.2018 godine, objavljeno je obavještenje o nabavci broj 986-1-2-182-3-164/18 kojim ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH nabavlja uslugu OOH kampanje oglašavanja Billboard, citylight, autobuska i/ili tramvajska stajališta, po procijenjenoj vrijednosti od 40.000 maraka bez PDV. Navedena nabavka nije predviđena u 20 planova i izmjena i dopuna planova javnih nabavki Koncerna Elektroprivreda BiH.

Prema Izvještaju o finansijskoj reviziji Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, u augustu 2016. godine je zapaženo da se plan nabavki JP Elektroprivrede BiH sastoji od plana za djelatnost proizvodnje, djelatnost distribucije i djelatnost snabdijevanja i trgovine električne energije, da su planovi podijeljeni na centralizovane i decentralizovane nabavke, kao po sektorima i podružnicama, i da nije moguće utvrditi ukupan iznos i broj planiranih nabavki za 2015. godinu, čime se nije moglo pratiti ni izvršenje istih.

Na osnovu nalaza Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH preporučeno je sačinjavanje zbirnog plana javnih nabavki, kako bi se moglo adekvatno i transparentno pratiti izvršenje istog. Obzirom da je JP Elektroprivreda BiH u 2018. godini planirala i nabavku Priručnika za praktičnu primjenu Zakona o javnim nabavkama BiH, za nadati se da će konačno ispoštovati preporuke Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH i provoditi procedure javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Reklama za hidroelektrane na Vrbasu u Južnoafričkoj Republici

Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad na svojoj web stranici je objavilo odluku o izboru najboljeg ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga reklamiranja na učešću ženskog kamernog hora “Banjalučanke” na najvećem svjetskom horskom takmičenju – svjetskoj horskoj olimpijadi u Južnoafričkoj Republici. Web stranica ugovornog organa je puna istovjetnih ovogodišnjih nabavki: Reklamiranje na nastupima Kulturno umjetničkog društva „Petar I Karađorđević Mrkonjić“ iz Mrkonjić Grada, Reklamiranje na utakmicama KK „Mladost“ Mrkonjić Grad, Reklamiranje na utakmicama FK „Sloboda“ Mrkonjić Grad, Reklamiranje na Alternativnoj televiziji, Reklamiranje na Radio Televiziji Republike Srpske. Sve navedene nabavke se obavljaju ili su obavljene pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja uz obrazloženje da se radi o ekskluzivnim pravima. Istovremeno, navedene nabavke nisu predviđene planom javnih nabavki ZP Hidroelektrane na Vrbasu ad Mrkonjić grad.

Prema članu 116.(2) d) Zakona o javnim nabavkama BiH, novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 15.000 KM kazniće se ugovorni organ ako primijeni pregovarački postupak bez objave obavještenja suprotno odredbama Zakona, a prema članu 116.(3) novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 3.000 KM kaznit će se i odgovorno lice u ugovornom organu.

Ovakvi i slični primjeri se svakodnevno mogu naći i na web stranicama ugovornih organa kao što su Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (npr. Obavještenje o nabavci broj 523-7-2-106-3-64/18 - Oglašavanje Lutrije BiH na radio stanicama RSG Radio, Antena Sarajevo i Radio MIX), Lutrija Republike Srpske ad Banja Luka (npr. Obavještenje o dodjeli ugovora broj 662-4-2-8-5-2/18 – Reklamiranje na ATV-u), JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar (npr. Obavještenje o dodjeli ugovora broj 799-1-2-621-5-246/18 - Reklamiranja Društva putem nogometnog kluba s područja grada Mostara), itd.

Posebno je simptomatično ovakvo ponašanje ugovornih organa, institucija na svim nivoima vlasti u izbornim godinama, što za aktulene izbore neki istraživači/ce i dokumentuju na Facebook stranici Ćiribu-Ćiriba.

Javni interes u javnim nabavkama BiH niko ne šiti

Bosna i Hercegovina već 14 godina ima Zakon o javnim nabavkama koji normira ali ne kažnjava pojave zloupotreba i nezakonitosti u javnim nabavkama. Ili još preciznije, u Bosni i Hercegovini je moguće sprovesti javnu nabavku protivno osnovnim principima sistema, netransparentno, bez konkurencije i diskriminirajuće provesti neefikasnu i nesvrsishodnu javnu nabavku na očigled institucija nadležnih za praćenje sistema. 

Pritom, krug lica koji se mogu žaliti na navedene i slične procedure javnih nabavki je u Bosni i Hercegovini sužen isključivo na ponuđače, koji se po prirodi stvari rukovode sopstvenim, ekonomskim interesom. Javni interes u javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, prema Zakonu o javnim nabavkama BiH, niko ne štiti. U državama regiona, posebno Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji kao državama članicama EU, tzv. aktivnu legitimaciju za žalbe i prigovore na neregularne procedure javnih nabavki imaju i tijela za nadzor sistema javnih nabavki, kao i državna pravobranilaštva, tužilaštva, državne revizorske institucije, agencije za zaštitu i konkurenciju, agencije za borbu protiv odnosno prevenciju korupcije, pa čak i predstavnici građana (tzv. građanski nadzornici).   

Takođe, kazne za neregularnosti u sistemu javnih nabavki Bosne i Hercegovine nisu srazmjerne, odvraćajuće i zastrašujuće kako to predviđaju EU Direktive i kao što je to slučaj u zemljama regiona. Najveće predviđene kazne u Bosni i Hercegovini su novčane kazne u iznosu do 15.000 maraka za ugovorne organe i 3.000 za odgovorne osobe u ugovornim organima, dok su u Republici Hrvatskoj novčane kazne do 263.040 maraka (milion kuna) za ugovorne organe i do 13.152 maraka (50.000 kuna) za odgovorne osobe u ugovornim organima, a u Republici Sloveniji je predviđeno i umnožavanje novčanih kazni do iznosa od 300.000 eura za ugovorne organe. 

Konačno, iako Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine predviđa pokretanje prekršajnih postupaka za neke zloupotrebe i nezakonitosti u postupcima javnih nabavki, tijela za nadzor sistema javnih nabavki to ne rade. Ured za reviziju institucija BiH je, revizijom u Uredu za razmatranje žalbi BiH i Agenciji za javne nabavke BiH, konstatovao da je Zakonom o javnim nabavkama BiH propisana obaveza podnošenja prekršajnih prijava protiv ugovornih organa ili dobavljača za kršenje odredbi Zakona, ali navedene institucije nisu podnosile prijave za prekršaje, iako je broj žalbi u postupcima nabavki izrazito veliki, a broj usvojenih žalbi također značajan.

Ovakva praksa javnih nabavki u BiH se mora zaustavljati. Za to je neophodan mnogo jači i savršeniji i legislativni i institucionalni okvir sistema javnih nabavki. Ogroman nivo javnih sredstava koji se troše u postupcima javnih nabavki nasuprot veoma lošem ekonomskom i socijalnom stanju građana Bosne i Hercegovine, prosto ukazuje na potrebu mnogo veće pažnje i vlasti i javnosti u ovoj oblasti.

U ovom trenutku su u proceduri izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Sve ukazuje da se radi o procesu koji je više usklađivanje sistema javnih nabavki sa EU Direktivama nego proces stvarnog uvođenja reda u sistem. Uspostavljanje adekvatnijeg sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini mora da počiva prvenstveno na uočenim nepravilnostima i manjkavostima legislativnog  okvira i njegove dugogodišnje praktične primjene, a tek zatim i na EU Direktivama.

Zato je veoma bitno svakodnevno navoditi primjere zloupotreba i nezakonitosti u sistemu javnih nabavki i zahtijevati od političkih elita neophodne promjene u ovoj veoma značajnoj oblasti javne potrošnje.  Uključiti se možete ovdje.

Ovaj projekat finansira Evropska unija. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost autora i Konzorcija koji čine Udruženje BH novinari, Vijeće za štampu i online medije u BiH, Mediacentar Sarajevo i NVO JaBiHEU i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije. 

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.