Izvještaj o radnim uslovima novinara u Bosni i Hercegovini

Izvještaj o radnim uslovima novinara u Bosni i Hercegovini

Izvještaj o radnim uslovima novinara u Bosni i Hercegovini

Organizacija Medijske inicijative u saradnji sa Fondacijom Mediacentar objavljuje istraživački izvještaj o radnim uslovima novinara u Bosni i Hercegovini pod nazivom "Radni uslovi novinara u Bosni i Hercegovini: Novinari u procjepu devastiranih medija i pravne nesigurnosti", autora Radenka Udovičića, u kojem se daje pregled okruženja u kojem djeluju novinari, ukazuje na osnovne probleme sa kojima se oni susreću u svom radnom okruženju, te daju preporuke o promjenama koje bi vodile ka unapređenju radnih uslova novinara u Bosni i Hercegovini. 
 
Politički i ekonomski pritisci na novinare i medije identificirani su kao generalno najveći problem kada je riječ o radnim uslovima novinara. Istaknuto je da se novinari suočavaju sa različitim povredama radnih prava, uključujući propuste u zasnivanju zakonom propisanog radnog odnosa, pravo na plate, doprinose, dužinu radnog vremena, te otkazne i disciplinske postupke u kojima se ne poštuju propisane procedure. Kao dodatni faktor koji umanjuje poštivanje radnih prava novinara istaknut je i nedostatak angažmana i poznavanja radnih prava među novinarima, kao i manjak kolektivnog organiziranja među novinarima.
 
Izvještaj ukazuje na potrebu da se određene procedure vezane za radna prava jasnije definišu, prije svega one vezane za otkazne i disciplinske postupke. Istaknuta je potreba da se unaprijede kapaciteti inspekcijskih i pravosudnih organa kad je u pitanju procesuiranje povreda radnih prava. Osim toga, u izvještaju je ukazano na potrebu za jačanjem sindikalnog organiziranja i djelovanja udruženja novinara, ne samo u smislu unaprijeđenja njihovog djelovanja već i u smislu promocije njihovih aktivnosti među novinarima, te je također istaknuto da bi novinari trebalo da budu bolje informisani o njihovim radnim pravima i mehanizmima njihove zaštite.  
 
Izvještaj je nastao u sklopu regionalnog projekta Partnerstvo za razvoj medija u jugoistočnoj Evropi (South-East European Partnership for Media Development), a u sklopu kojeg je održana i radionica i trening o zagovaranju radnih prava novinara (5-6.3.2015.). Zaključci ovog istraživanja, kao i održane radionice biće osnov za zagovaranje radnih prava novinara tokom 2015. godine.  
 
Kompletan izvještaj dostupan je na BHS i engleskom jeziku