Proaktivna dimenzija prava na pristup informacijama

Proaktivna dimenzija prava na pristup informacijama

Proaktivna dimenzija prava na pristup informacijama

U analizi Centra za društvena istraživanja Analitika prikazan je pregled aktuelnih propisa u Bosni i Hercegovini relevantnih za reguliranje proaktivnog objavljivanja informacija u posjedu javnih organa. 

Analiza "Zanemareni standardi u Bosni i Hercegovini: Proakktivna dimenzija prava na pristup informacijama" pokazuje da pravni okvir kojim se uređuje oblast proaktivne transparentnosti odlikuje fragmentiranost i parcijalno reguliranje obaveze objavljivanja informacija na proaktivnoj osnovi, te neadekvatna pravna zaštita korisnika informacija. S druge strane, zakonski okvir u BiH sadrži neke elemente proaktivnih mjera, ali nivo i kvalitet regulacije takvih mjera ne korespondira sa međunarodnim standardima i pozitivnim trendovima u zakonodavstvima drugih zemalja.

Zakonskim okvirom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini nije utvrđena obaveza javnih organa da samoinicijativno, i kada ne postoji konkretan zahtjev, objavljuju za javnost relevantne informacije koje posjeduju. Ovakva pravna regulativa značajno odstupa od novijih međunarodnih standarda u ovoj oblasti, koji nalažu da su javni organi dužni ne samo odgovarati na pojedinačne zahtjeve, već bi određene kategorije informacija od javnog interesa trebali objavljivati na proaktivnoj osnovi.

Analiza ukazuje na neophodnost zakonskog utvrđivanja minimuma standarda koji se odnose na sadržaj i kvalitet objave informacija od javnog značaja.

Kompletna analiza dostupna je za preuzimanje na zvaničnom sajtu Analitike.

Ova preporuka je objavljen u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvo možete čitati u našem serijalu ovdje.