OSCE: Smjernice za saradnju policije i medija

OSCE: Smjernice za saradnju policije i medija
Publikacija

OSCE: Smjernice za saradnju policije i medija

U smjernicama za saradnju između policije i medija se, između ostalog, navodi da policija ne može ometati ili sankcionisati novinare zbog obavljanja profesionalnih zadataka.

foto: Vlada KS

Nove smjernice za saradnju između policije i medija koje je objavila Misija OSCE-a u BiH, između ostalog, kažu da policija i mediji u vršenju svojih profesionalnih zadataka u interesu javnosti ostvaruju saradnju i stvaraju odgovorne, profesionalne i partnerske odnose i prakse zasnovane na razumijevanju, povjerenju i proaktivnom pristupu.

Prema smjernicama Misije OSCE-a u BiH, temelj saradnje između policije i medija predstavlja transparentnost rada, jednako postupanje prema svim medijima i novinarima u pristupu informacijama i zaštiti prava novinara.

Policija i mediji imaju obavezu poštovati pozitivne zakonske propise, navedeno je smjernicima prema kojima je policija dužna poštovati prava novinara, posebno pravo na slobodu izražavanja i pravo na slobodu kretanja, pravo novinara da ne budu lišeni slobode na nezakonit način u vezi sa obavljanjem profesionalnih zadataka, kao i pravo da štampaju, distribuiraju i prodaju publikacije, emituju program i objavljuju sadržaj na internetu, bez sankcije ili miješanja od strane policije, vlasti i trećih lica.

Policija ne može tražiti od novinara da se kod njih registruju tokom obavljanja svog posla, osim ako nije potrebna posebna dozvola (npr. mjesto zločina), a u smjernicama se navodi i da novinari ne smiju pristupiti mjestima koji su s razlogom i jasno ograđeni ili obilježeni, naročito ako postoji opasnost od ugrožavanja ili ometanja rada policije.

U smjernicama se također navodi da policija ne može ometati ili sankcionisati novinare zbog obavljanja profesionalnih zadataka, te da novinari imaju pravo da fotografišu, snimaju, prave bilješke, promatraju, rade intervjue i/ili prave izvještaje na svim javnim mjestima, a da pri tom ne moraju tražiti posebnu dozvolu od policije i drugih nadležnih organa. Ovo pravo uključuje i pravo novinara da snimaju i fotografišu policijske službenike prilikom vršenja njihovih policijskih ovlaštenja.

Policija ne može novinarima oduzimati opremu ili materijale, osim ako je u pitanju izvršenje sudske naredbe, a u novim smjernicama Misije OSCE-a u BiH se kaže da materijali i oprema koji se oduzimaju u skladu sa važećim zakonima i koji mogu poslužiti kao dokaz u sudskom postupku se mogu privremeno oduzeti i predati sudu na čuvanje, kao i da policija ne smije koristiti metode prisile i zastrašivanja novinara kako bi otkrili izvor informacija.

Prema navedenim smjernicama, policija može od novinara zahtijevati da pokažu novinarsku iskaznicu kada traže pristup mjestima ili događajima koji su otvoreni za novinare, ali zatvoreni za javnost, odnosno na kojima je pristup ograničen, te da je novinarska iskaznica koja sadrži ime, fotografiju, kao i osnovne podatke o mediju ili udruženju novinara, dovoljna da se utvrdi njihov profesionalni identitet.

Novinarima se prema navedenim smjernicama, treba omogućiti neometano izvještavanje o svim vrstama javnog okupljanja, prije, u toku i nakon okupljanja, a od predstavnika medija se ne smije zahtijevati da budu formalno akreditovani kako bi pratili javno okupljanje, osim ako to zahtijevaju interesi sigurnosti novinara ili učesnika.

Ukoliko je prilikom policijskog postupanja neophodno uspostaviti kordon ili zaštitnu ogradu, policija je prema smjernicama Misije OSCE-a u BiH i u skladu sa mogućnostima, dužna obezbijediti odgovarajuće mjesto za izvještavanje, a navodi se i da novinari i dalje trebaju imati pristup svim mjestima kao i ostala javnost.

Policijski službenici su, kako se navodi, u obavezi da se identificiraju pokazivanjem službene policijske iskaznice ili policijske značke na zahtjev novinara ili lica prema kojem primjenjuju policijska ovlaštenja, odnosno, da saopšte svoje ime i prezime ili broj policijske značke.

U smjernicama piše da će policija poduzeti sve mjere u cilju utvrđivanja činjenica i okolnosti o nasilju, prijetnjama, zastrašivanju ili uznemiravanju novinara i medija, a u vezi sa vršenjem njihovih profesionalnih zadataka, ili ukoliko je riječ o uništavanju medijske opreme i sredstava.

Smjernice Misije OSCE-a u BiH predstavljaju najvažnije standarde koji, kako se navodi, proizilaze iz međunarodnih dokumenata i domaćeg zakonskog okvira i nisu obavezujuće.

Izvor: OSCE

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.