Antidiskriminacioni program (AD program)

Antidiskriminacioni program (AD program)

2012

Antidiskriminacioni program (AD program) pokrenut je 2010. godine, od strane Fonda Otvoreno društvo BiH. Povezuje partnere iz civilnog sektora koji se bave pitanjem zaštite ljudskih prava i borbi protiv diskriminacije, a cilj programa je da se postojeći pravni i zakonski okvir efektivnije iskoristi za prevenciju diskriminacije i zaštitu žrtava diskriminacije u BiH.

Program će doprinijeti: - boljem razumijevanju diskriminacije i njenih formi, kao i postojećih mehanizama zaštite među građanima BiH; - besplatnu pravnu pomoć žrtvama diskriminacije i boljoj saradnji sa pravnim institucijama po pitanju implementacije Zakona o zabrani diskriminacije; - razvoju antidiskriminacionih politika u BiH kroz praćenje slučajeva diskriminacije i implementacije zakona i preporuka; - efektivnijoj implementaciji antidiskriminacionih zakona i politika kroz jače zagovaranje i saradnju nevladinih organizacija u BiH.

U okviru projekta objavljen je Izvještaj o rezultatima ispitavanja javnog mnijenja o percepciji i iskustvu diskiminacijePriručnik za novinare i novinarke o izvještavaju o diskriminaciji, te pokrenut web sajt www.diskriminacija.ba.