Vijeće Evrope usvojilo smjernice za zaštitu novinara

Vijeće Evrope usvojilo smjernice za zaštitu novinara

Vijeće Evrope usvojilo smjernice za zaštitu novinara

Vijeće Evrope usvojilo je komplet smjernica za zaštitu novinarstva i sigurnosti novinara u 47 zemalja članica.

Revizija državne legislative i praksi koje se odnose na medijske slobode i usklađivanje sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, neke su od zahtjeva iz kompleta smjernica državama članicam koje su ministri u Vijeću Evrope usvojili na preporuku Evropske federacije novinara.

Smjernice sadrže konkretna uputstva o mjerama koje države treba da preduzmu da bi spriječile kršenje medijskih sloboda, uključujući fizičke napade na novinare i novinarke, te kako ih, kada se dogode, procesuirati.

Vijeće ministara predlaže da države članice uvedu efikasne preventivne mjere koje bi novinarima garantovale da svoj posao mogu obavljati bez straha od odmazde ili tužbi baziranih na zakonima o kleveti.

U situacijama kada su novinari mete prijetnji, Vijeće savjetuje uspostavu policijske zaštite i evakuacije na sigurno, te uspostavljanje hitnih telefonskih brojeva ili drugih načina kontakta za medijske radnike u opasnosti.

Kada se radi o procesuiranju napada na novinare, smjernice upućuju na kreiranje pravnih timova specijaliziranih za povrede ljudskih prava, koji će istragu sprovesti temeljito, transparentno i na vrijeme.

Za porodice napadnutih i stradalih novinara, države bi trebale ponuditi pravnu, finansijsku i psihološku pomoć, kao i, ukoliko je to potrebno, sigurno sklonište.

Za javne dužnosnike koji stoje na putu rješavanja slučajeva napada i ubistava novinara, zakon bi trebao propisivati kaznu, te predvidjeti formiranje specijaliziranih tijela koja bi redovno vršila istrage takvih slučajeva.

Kompletan tekst smjernica dostupan je ovdje.