Author guidelines

Author guidelines

Uredništvo MC Online je zainteresovano za nove saradnike. Zato pozivamo novinare, urednike, medijske istraživače, analitičare i druge medijske profesionalce da se jave sa idejama i prijedlozima na redakcija(at)media.ba.

Portal MC Online objedinjuje edukativno-informativne tekstove, analize i vijesti koje su namjenjene kako novinarima, urednicima, medijskim trenerima i edukatorima, studentima novinarstva i svima koji su zainteresovani za obuku u oblasti novinarstva, medijskog menadžmenta i produkcije, tako i medijskim istraživačima, analitičarima i drugim medijskim profesionalcima koji žele da se informišu o najnovijim zbivanjima u medijskoj sferi u regionu bivše Jugoslavije i jugoistočne Evrope.

Sadržaj i vrste tekstova:

Autorima koji su zainteresovani da pišu za MC Online savjetujemo da redakciji dostave koncept sa glavnim tezama, osnovnom strukturom teksta i prijedlogom izvora. Tekst treba da spada u jednu od sljedećih kategorija:

1) Edukativni tekst za rubriku "NetNovinar" (prosječna dužina teksta 1800-2200 riječi; kraći tekstovi do 1500 riječi) namjenjen urednicima/novinarima/studentima/medijskim menadžerima/medijskim trenerima na neku od ovdje navedenih tema ili kombinaciju tema:

- tehnike/forme u novinarstvu;

- istraživačko novinarstvo;

- novinarstvo u štampanim medijima, radio/TV/online novinarstvo;

- upotreba računara, interneta i novih tehnologija općenito za potrebe novinarskih priča i rada u medijima;

- radio/tv produkcija, filmska produkcija ;

- medijska legislativom/regulativa;

- medijski menadžment;

- ili specijalizirano izvještavanje na teme kao što su na primjer: ratni zločini, sigurnosna pitanja,životna sredina (autori mogu predložiti i druge teme za edukativne članke koji se bave specijaliziranim izvještavanjem).

Primjeri edukativnih tekstova:

Vanredne situacije: Organizujte efikasan novinarski tim (1)

Šta je narativno novinarstvo i kako ga pisati

Radijski i TV intervju – tako slično a tako različito

Naglasak je na primjerima iz prakse, autorovim ili kolega (ako daju dozvolu za navođenje primjera).

2) Priča-o-priči za rubriku "NetNovinar" (prosječna dužina 1800-2200 riječi; kraći tekstovi do 1500 riječi):
U sekciji "Istraživačko novinarstvo" i u drugim sekcijama NetNovinara često objavljujemo tekstove o uspješnim pričama novinara iz regiona jugoistočne Evrope. Naglasak takvih tekstova je na objašnjavanju metoda koje su novinari koristili kako bi, na primjer, prikupili podatke, pristupili izvorima, kao i opisivanju posebnih vještina i alata, te drugih aspekata rada na priči koji bi mogli kolegama-čitateljima portala MediaOnline mogli biti korisni u radu, preporučiti im tehnike, alate, izvore, pomoći im da izbjegnu greške i probleme, i dati im preporuke za efikasnije rešenje nekih koraka u radu na pričama.

3) Analiza za rubrike "NetNovinar" ili "Istraživanja" (kraća analiza 1800-2200 riječi; duža analiza 2500-3000 riječi): Analize se bave pitanjima uloge i razvoja medija, medijske politike, regulative i etike u zemljama bivše Jugoslavije i u širem regionu jugoistočne Evrope, pitanjima razvoja medijske pismenosti, aktuelnim pitanjima ili problemima sa kojima se medijski profesionalci suočavaju, kao i problemima u medijskom izvještavanju. Snažno se temelje na analitičkom preispitivanju činjenica, a ne samo na mišljenjima i stavovima samih autora. Neophodno je citirati izvore.

4) Preporuka (prosječna dužina do 250 riječi): Kraće preporuke publikacija, web sajtova, organizacija ili filmova koje bi mogle biti zanimljive medijskim profesionalcima u regionu. Preporuke trebaju dati osnovne informacije o web sajtu, publikaciji, organizaciji ili filmu koji se preporučuje (primjer za preporuku publikacije - autor publikacije; ime izdavača; godina kada je publikacija objavljena; link na publikaciju u PDF formatu ako dostupan; informacije o autoru...), sa obrazloženjem zašto ga preporučujemo, tj. zašto je koristan medijskim profesionalcima.

5) Komentar (prosječna dužina 500 riječi): Autor iznosi svoje mišljenje o aktuelnom problemu ili pitanju u medijskoj sferi na temu dogovorenu sa uredništvom. Neke od tema mogu biti: nepoštivanje novinarskih prava; hapšenje ili prijetnje novinarima; nepoštivanje ljudskih prava u medijskim izvještajima; medijske slobode i cenzura; ali i praktična pitanja koja se tiču svakodnevnog izvještavanja/rada u medijima. Autor mišljenje daje iz perspektive vlastitog profesionalnog ugla. Komentar bi idealno trebao da baci drugačije svjetlo na određeni problem/pitanje.

Autor se o temi, dužini i formatu teksta detaljno dogovara sa uredništvom.

Autori trebaju imati na umu činjenicu da se portal MC Online obraća regionalnoj publici koja možda nije upoznata sa lokalnim pitanjima/problemima/događajima. Tekstovi moraju da sadrže objašnjenja pojmova, naziva i slučajeva, te primjera koje publika u drugim zemljama regiona nije nužno pratila ili ne mora znati za njih. Tekstovi bi trebali biti razumljivi ne samo specifičnoj, profesionalnoj publici, već i široj publici.

Rad s uredništvom:

Svaki tekst koji se objavi na MC Online proći će intenzivnu uredničku redakturu. Ukoliko je potrebno, uredništvo će autoru poslati svoja pitanja/komentare i od autora tražiti da napravi izmjene u tekstu. Moguće je da se dorada teksta radi u nekoliko navrata. Autori moraju biti spremni na aktivnu saradnju sa uredništvom. Uredništvo će istovremeno uvažavati stavove autora iznesene u tekstu. Autori također trebaju biti spremni da tekstove usklade sa uređivačkom koncepcijom MC Online, kao i interesima čitalačke publike.

Format:

Autor uredništvu tekst šalje u Word formatu.

Font je Verdana 10; jednostruki prored, lijevo poravnanje, bez indenta i uvlačenja prvog reda paragrafa razmacima ili tabovima.

Autorima se savjetuje da predlože opremu teksta: naslov (najviše 42 znaka s razmacima) i sažetak teksta (najviše 200 znakova s razmacima).

Isključivo se koriste endnote (fusnote na kraju teksta) dok se klasične fusnote na dnu stranice ne koriste. Korištenje endnota treba se svesti na minimum.

Autori trebaju koristiti linkove koji će čitaoce uputiti na sadržaje na internetu - npr. web sajtove organizacija ili publikacija koje su relevantne, zakone i slično, a pominju se u tekstu.

Gdje god je moguće, treba dati čitav URL, tojest link na konkretnu web stranicu ili dokument umjesto na polaznu stranu sajta.

Autor uz tekst treba da pošalje kratku biografiju (do 300 riječi) koja će, uz saglasnost uredništva, biti objavljena na MC Online.

Uz tekst također treba dostaviti listu relevantnih izvora/publikacija/organizacija (poželjno dostaviti listu linkova na izvore) koji će korisnicima poslužiti kao dodatni izvor informacija o temi teksta.

Autorska prava: MC Online zadržava sva prava na objavljene sadržaje, što uključuje eventualna naknadna objavljivanja u svim štampanim i elektronskim formatima. Autori koji svoje radove objave na Mediacentar Online obavezuju se da ove radove ne objavljuju u drugim medijima bez prethodne najave i pismene dozvole Mediacentra Sarajevo. Svi tekstovi koji se naknadno objave u drugim medijima i publikacijama, nakon odobrenja uredništva MC Online, trebaju sadržavati preciznu referencu na MC Online - informaciju da je tekst prvobitno objavljen na MC Online i link na www.media.ba i tekst.

Napomena:

Autor se sa uredništvom dogovara o honoraru za tekst, koji zavisi od dužine i vrste teksta, kompleksnosti rada na tekstu i istraživanja koje tekst zahtijeva. Biće plaćeni samo tekstovi koji su prvobitno objavljeni na MC Online bez obzira na to da li ih je autor sam ponudio ili ih je uredništvo naručilo od autora. Tekstovi koji su ranije objavljeni u drugim publikacijama, kao i tekstovi koji ne budu objavljeni zbog neispunjenja redakcijskih zahtjeva, neće biti plaćeni.