Potencijali i izazovi generativne vještačke inteligencije u obrazovanju

Potencijali i izazovi generativne vještačke inteligencije u obrazovanju

Potencijali i izazovi generativne vještačke inteligencije u obrazovanju

AI mijenja način na koji učimo, ali ne može zamijeniti nastavnika.

Foto: Fotografija je nastala u programu Midjourney

Umjetna inteligencija (AI) postoji gotovo 50 godina, mijenjajući različite sektore, a obrazovanje nije izuzetak. Međutim, generativna umjetna inteligencija, nova era AI-a, transformiše način na koji učimo i podučavamo. Ovaj članak istražuje potencijale i izazove AI-a u obrazovanju, fokusirajući se na pristup usmjeren na ljude.

Generativna umjetna inteligencija (GAI) je najnovija tehnologija AI-a koja postiže značajan uspjeh u obrazovnom sektoru. Za razliku od tradicionalnih AI sistema koji se oslanjaju na unaprijed programirane podatke, GAI može učiti i generisati nove podatke samostalno. To znači da GAI ima potencijal da izmijeni način na koji učimo i podučavamo, pružajući personalizovana iskustva učenja svakom studentu.

Jedna od najznačajnijih prednosti GAI-a u obrazovanju je da može pomoći eliminisati pristup "jedan model za sve" u podučavanju. Sa GAI-om, studenti mogu učiti po vlastitom tempu, a sistem se može prilagoditi njihovim individualnim stilovima, potrebama i preferencijama učenja. GAI takođe može pružati povratne informacije studentima u realnom vremenu, dajući im uvid u njihov napredak i pomažući im identifikovati oblasti u kojima trebaju poboljšanja.

Međutim, postoje i izazovi povezani s upotrebom GAI-a u obrazovanju. Prije svega, postoji zabrinutost da bi GAI mogao zamijeniti ulogu ljudskih učitelja. Iako GAI može pružati personalizovana iskustva učenja, on ne može zamijeniti ljudski dodir koji učitelji donose u učionicu. Pored toga, potrebno je osigurati da su sistemi GAI-a etični i transparentni kako bi se izbjegle pristrasnosti i diskriminacija.

Ukupno gledajući, upotreba GAI-a u obrazovanju predstavlja značajnu priliku za transformaciju iskustva učenja za studente i đake. Međutim, ključno je pristupiti ovoj tehnologiji s ljudski orijentisanim pristupom koji uzima u obzir jedinstvene potrebe svakog studenta i ulogu čovjeka u procesu učenja.

Šta je Umjetna Inteligencija?

Umjetna inteligencija (AI) je grana računarske znanosti posvećena stvaranju sistema sposobnih za izvođenje zadataka koji obično zahtijevaju ljudsku inteligenciju. AI sistemi uče, razmišljaju i samokoriguju se dok obrađuju podatke, pokrećući širok spektar tehnologija u našem svakodnevnom životu, od prepoznavanja govora do autonomnih vozila.

Međutim, kao i kod svake nove tehnologije, postoje i zabrinutosti u vezi s potencijalnim rizicima i etičkim implikacijama AI-a. Posebno postoje strahovi da bi AI mogao dovesti do zamjene radnih mjesta, pogoršanja postojećih društvenih nejednakosti, pa čak i predstavljati prijetnju čovječanstvu ako se ne razvija i primjenjuje odgovorno.

Da bismo osigurali da se AI razvija i koristi na siguran i etičan način, važno je da se nastavi sa ulaganjem u istraživanje i razvoj, uspostavljanje propisa i standarda te se angažmanom u otvorenom i transparentnom dijalogu o njegovim potencijalnim koristima i rizicima. Tako možemo iskoristiti moć AI-a za stvaranje bolje budućnosti za sve.

Perspektiva Popularne Kulture

Popularna kultura, posebno naučno-fantastični filmovi, često prikazuje AI u distopijskom svjetlu, stvarajući stereotipe i predrasude. Najpoznatiji primjeri su Blade Runner, Terminator i Ex Machina, gdje se AI prikazuje u izrazito negativnom svjetlu, tj. distopijski.

Međutim, stvarnost je daleko od ovih prikaza. Na primjer, veliki jezički modeli (LLM) poput Chat GPT-a, nisu roboti već računarske aplikacije koje brzo obrađuju tekst.

AI u Obrazovanju: Pristup UNESCO-a

UNESCO zagovara "usmjerenje na ljude" u korištenju AI-a u obrazovanju i nauci, ističući razne izazove. To uključuje produbljivanje digitalnog jaza, nejasnost nacionalnih pravnih okvira prilikom pokušaja regulacije AI, korištenje sadržaja bez pristanka, efekat "crna kutija“, koji podrazumijeva dio u strukturi vještačke inteligencije koji je nepoznat, čak i onima koji je stvaraju, te hiperprodukciju sadržaja i algoritamsku pristrasnost.

Osim toga, UNESCO takođe ističe neistražena područja u AI-u kao što su etički problemi, autorska prava, izvori informacija, homogenizacija informacija, promjena paradigme evaluacije i procesa mišljenja. AI redefiniše obrazovanje na način da će ishodi učenja morati biti drugačiji, jer će đaci i studenti neminovno početi da ga koriste. Slično je bilo sa Svjetskom mrežom, tj. internetom.

Da bi se prevazišli ovi izazovi i istražila neistražena područja, UNESCO predlaže da je ključno osigurati da se razvoj i implementacija AI-a u obrazovanju i nauci obavljaju s najvećom pažnjom i razmatranjem. To znači usvajanje pristupa usmjerenog na ljude i osiguravanje da se tehnologija koristi za dobrobit svih.

Jedan od ključnih koraka u osiguravanju usmjerenja na ljude u korištenju AI-a je promovisanje digitalne pismenosti i digitalnog uključivanja. To uključuje pružanje pristupa tehnologiji, obučavanje učitelja i studenata kako je efikasno i odgovorno koristiti, te osiguravanje da sve zainteresovane strane budu svjesne potencijalnih rizika i koristi AI-a.

Štaviše, bitno je uspostaviti jasne pravne okvire koji upravljaju upotrebom AI-a u obrazovanju i nauci. To uključuje definisanje opsega upotrebe, osiguravanje zaštite privatnosti podataka i sigurnosti, te uspostavljanje smjernica za razvoj i implementaciju AI sistema.

Na kraju, UNESCO takođe preporučuje da treba postojati veća saradnja među donosiocima odluka, uključujući vlade, akademsku zajednicu, industriju i civilno društvo.

AI u učionici

AI bi trebao služiti kao asistent, a ne kao nezavisni entitet. Na primjer, aplikacije poput Chat GPT-a, velikog jezičnog modela, mogu se koristiti za obradu unosa umjesto za stvaranje novog. Kvalitet izlaza uglavnom ovisi o kvaliteti unosa, što znači da prosječni upiti generišu prosječne izlaze.

Posljednja inovacija OpenAI-a, CustomGPT, ponovo iz temelja mijenja paradigmu u sektoru obrazovanja. CustomGPT je izašao početkom novembra 2023. godine i predstavlja mogućnost izrade sopstvenog modela, a da pri tome nije potrebno znanje kodiranja ili integracije API sistema. Sada svako može kreirati svoje modele koji ne zavise od neprovjerljive baze generalnog ChatGPT-a. Ali, uz oprez: AI bi uvijek trebao biti dizajniran s ljudskim vrijednostima na umu. To znači da ne bi trebao biti programiran da diskriminiše bilo koju posebnu grupu, već bi trebao biti inkluzivan i pravedan prema svima. Osim toga, AI ne bi trebao imati moć donositi odluke samostalno bez nadzora čovjeka. To osigurava da se sve donesene odluke usklađuju s ljudskim vrijednostima i etikom. Koristeći AI kao asistenta i dizajnirajući ga s ljudskim vrijednostima na umu, možemo stvoriti svijet u kojem tehnologija radi za nas, a ne protiv nas.

AI Alati za Nastavnike

Nastavnici mogu koristiti razne AI alate poput CustomGPT Asistenta za personalizaciju učenja, preradu tekstualnog sadržaja i pomoć pri ocjenjivanju i sortiranju. Ostale primjene uključuju Magic Canva za pripremu sadržaja, PlayHT i Lovo AI za generisanje glasa, Synthesia, Heygen i Studio DID za stvaranje digitalnih avatara, Jenni AI i Paperpal za pomoć pri pisanju profesionalnih radova, te Gamma.app i Beautiful AI za pripremu prezentacija.

Moramo naglasiti da većina korisnih AI alata nije besplatna, odnosno besplatne verzije nisu dovoljne za kvalitetne rezultate u obrazovnom sektoru. Magic Canva je odličan alat za „recikliranje“ sadržaja i dizajniranje novih edukativnih materijala (video, audio, prezentacije i slično), ali je mjesečna pretplata 15 evra. Međutim, obrazovne ustanove mogu aplicirati za sistem koji se zove Canva for education, a nakon uspješnog dokazivanja identiteta ustanove, Canva se može koristiti besplatno u premium verziji. Sythesia ili Heygen su aplikacije za izradu video lekcija sa digitalnim avatarima, ali odmah napominjemo da je skupo: godišnja pretplata može izaći i do 10 000 dolara za neograničen pristup.

Osim toga, AI alati poput ChatGPT4 (Vision) mogu pomoći u pretvaranju lekcija u priče, zadatke, scenarije, pitanja, kvizove, stvaranju testa znanja i pomoći pri evaluaciji.

AI u školi: Šta treba i ne treba raditi

AI može pomoći nastavnicima da budu produktivniji, da personalizuju lekcije gdje je to moguće i da služe kao alat za inspiraciju. Međutim, ne bi trebao biti korišten od strane učenika za zavšavanje pisanih zadataka bez učenja, služiti kao dokazana baza znanja, ili biti smatran kao cilj, a ne alat. Nastavnici mogu analizirati radove učenika na način da obrate pažnju na šablone, jer nevješto korištenje AI alata za produkciju teksta uglavnom daje slične, unificirane rezultate. Struktura takvih tekstova je: uvod, razrada i sažetak prethodnog teksta, uz često ponavljanje riječi „dakle, s obzirom, na kraju, u zaključku“.

Kako se AI sve više integriše u obrazovni sistem, važno je razumjeti njegova ograničenja i potencijalne koristi. Iako AI može pružiti korisne uvide i preporuke, ne bi trebao zamijeniti stručnost i vodstvo ljudskog nastavnika. Osim toga, učenici bi trebali biti naučeni koristiti AI kao alat za učenje, a ne kao zamjenu za svoje vlastite kritičke kompetencije. Kada se pravilno koristi, AI može poboljšati iskustvo učenja i pomoći učenicima da dostignu svoj puni potencijal.

AI kao alat za učenike se najefektije koristi kao konverzacijski model koji učenike „tjera“ na kritičko promišljanje, zatim za testove i provjere znanja, te kao zabavni alat za učenje (na primjer, tutor može preuzeti ulogu omiljenih likova iz crtića). Najbolji rezultati se postižu uz korištenje CustomGPT modela, jer tada nastavnik ima kontrolu nad bazom znanja.

Nove potrebne kompetencije

S dolaskom AI-a, uvedene su nove kompetencije. To uključuje inženjering upita (eng. Prompt engieneering), sposobnost pisanja učinkovitih upita za AI, i stvaranje multimedijalnog sadržaja. Nastavnicima više ne moraju snimati sebe ukoliko žele da proizvode video lekcije, ne moraju biti stručnjaci za dizajn jer GenAI aplikacije pružaju izvrsnu prvu verziju prezentacija, videa, animacija itd.

Međutim, važno je napomenuti da AI nije zamjena za ljudsku stručnost i kreativnost. Iako može pomoći u stvaranju sadržaja, ne može zamijeniti jedinstvene uvide i perspektive koje ljudi donose.

Medijska i informacijska pismenost (MIL) i AI

Alati generativne umjetne inteligencije primarno su mediji kao konverzacijski modeli. Sve što je bilo važno prije alata generativne AI-a još je važnije danas: provjeravanje izvora, kritičko razmišljanje, stvaranje sadržaja, tumačenje poruka i borba protiv lažnih vijesti.

Umjetna inteligencija (AI) se brzo razvijala tokom posljednjih nekoliko godina i postala je značajan dio našeg svakodnevnog života. S pojavom alata generativne AI-a, sada smo u mogućnosti stvarati sadržaj koji je prirodniji i dinamičniji nego ikad prije. Međutim, to takođe znači da moramo biti oprezniji u vezi s sadržajem kojeg konzumiramo i stvaramo.

Jedan od najvećih izazova s AI-generisanim sadržajem je širenje lažnih vijesti. Kako tehnologija postaje sofisticiranija, postaje lakše stvarati uvjerljive lažne članke, videe i slike. Stoga je bitno dvostruko provjeriti izvore i kritički razmišljati o sadržaju koji vidimo na mreži.

Uprkos ovim izazovima, vještačka inteligencija ima potencijal da promijeni način na koji učimo i podučavamo. Stvaranjem personalizovanih iskustava u učenju, AI može pomoći učenicima svih nivoa da ostvare svoj puni potencijal. Međutim, ključno je usvojiti pristup usmjeren na ljude u razvoju AI, koji je svjestan etičkih i društvenih pitanja. UNESCO zagovara takav pristup i to je odličan okvir za iskorištavanje potencijala AI dok se istovremeno adresiraju njeni izazovi.

Tekst je objavljen kroz projekat  "Pametno korištenje medija: izgradnja otpornosti na dezinformacije kroz usmjerene obuke za novinare, nastavnike i širu javnost”, koji implementira Fondacija Mediacentar u partnerstvu s organizacijom “Transitions” iz Praga, uz finansijsku podršku Programa za promociju tranzicije Vlade Republike Češke.

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.