A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Nada Grahovac

Nada Grahovac

Title

Nada Grahovac
Dr. sc. Nada Grahovac diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci kao student generacije. Odlukom Narodne skupštine 2009. godine izabrana je za prvog ombudsmana za djecu Republike Srpske i tu funkciju je obavljala dva mandata. Učesnica je brojnih međunarodnih konferencija na temu promocije i zaštite ljudskih prava, brojnih stručnih skupova i seminara za zaštitu prava i interesa djece. Objavila je niz stručnih radova u oblasti zastite prava djeteta i učestvovala u izradi nekoliko značajnih dokumenata koji se odnose na djecu i ostvarivanje njihovih prava, kao što je Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece, Smjernice za procjenu i utvrđivanje najboljeg
interesa djeteta, Mediji u najboljem interesu djeteta, Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja.

Nada Grahovac