Baza evropske sudske prakse o ljudskim pravima

Baza evropske sudske prakse o ljudskim pravima

Baza evropske sudske prakse o ljudskim pravima

Baza predstavlja koristan resurs za novinare koji traže informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava.

Web sajt, koji je razvio AIRE centar u saradnji sa zastupnicima Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije pred Evropskom sudom za ljudska prava. takođe sadrži linkove ka drugim korisnim publikacijama na jezicima regiona, kao što su vodiči i priručnici o praksi Evropskog suda za ljudska prava.

Pored sudske prakse, u Bazi se nalaze još dva dokumenta: Prikaz svakog člana Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i prava koja su njime zajamčena, te spisak uobičajenih faktičkih situacija do kojih može doći i u njemu je objašnjeno kako te situacije mogu da povlače zaštitu zajamčenu relevantnim članovima Konvencije. Korisnik na osnovu tih faktičkih situacija može da utvrdi da li neki predmet povlači zaštitu prava iz Konvencije a zatim pogleda u Prikazu koje testove treba primeniti kao i primere sudske prakse.

Iako prvobitno namijenjenm sudijama, tužiocima i ostalim pravnicima, Baza predstavlja koristan resurs i za medijske radnike koji žele pronaći informacije o sudskim predmetima Evropskog suda za ljudska prava. Predmeti se mogu pretraživati po nizu kriterija, uključujući članove na čije se kršenje odnose.