Deklaracija o otvorenoj vlasti

Deklaracija o otvorenoj vlasti

Deklaracija o otvorenoj vlasti

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Inicijativu vodi Upravni odbor čiji su članovi predstavnici vlada i organizacija civilnog društva. Temeljna načela Partnerstva su: transparentnost, sudjelovanje građana, odgovornost, te tehnologije i inovativnost. 
 
Inicijativa je pokrenuta sredinom 2011. u Washingtonu, a nekoliko mjeseci kasnije predstavljena je i Deklaracija o otvorenoj vlasti (verzija na hrvatskom jeziku dostupna ovdje), koja sve zemlje članice Partnerstva obavezuje na poštivanje određenih principa otvorene vlasti i kreiranje akcionog plana za njihovo provođenje. 
 
Inicijativi su se od njenog pokretanja, kada je imala samo 8 članova, pridružile 63 zemlje. Da bi država postala članica Inicijative, mora prihvatiti Deklaraciju o otvorenoj vlasti, donijeti nacionalni akcijski plan (uz javne konszultacije) te se obvezati na nezavisno izvještavanje o napretku u provedbi mjera akcijskog plana. Od zemalja bivše Jugoslavije, samo Bosna i Hercegovina i Slovenije nisu članice Partnerstva. Iako još uvijek ne ispunjava formalne uslove za pridruživanje Partnerstvu, vlasti Kosova su izrazile namjeru da počnu proces pristupa ovoj inicijativi.
 
"Ovaj tekst je objavljen u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH'. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvo možete čitati u našem serijalu ovdje".