Magazin: Medijska politika regulativa

Vijeće za štampu BiH provelo je monitoring štampanih bosanskohercegovačkih medija u cilju identifikovanja novinskih tekstova koji su u suprotnosti sa Kodeksom za štampu u Bosni i Hercegovini. Pokriven je period od 01. aprila do 31. maja 2004. godine, a monitorin·gom su obuhvaćeni Oslobođenje”, “Dnevni avaz”, “Nezavisne novine”, “Jutarnje novine”, “Dnevni list”, “Glas srpske”, “BH Dani”, “Slobodna Bosna”, “Start”, “Novi reporter”, “Ljiljan”, “Walter”, “Front slobode” i “Prezent”. Na osnovu istraživanja koje je sproveo Mediacentar, Vijeće za štampu objavilo je Izvještaj br. 2 Vijeća za štampu BiH o stalnom monitoringu štampanih medija (april – maj 2004.).
Cilj publikacije je pokušaj izrade mape vlasničkih odnosa i njihovog utjecaja na pluralizam i nezavisnost medija u BiH, te da se općim pregledom situacije u toj oblasti u zemljama jugoistočne Evrope i zemljama članicama EU iz centralne i istočne Evrope omogući bolje razumjevanje bh. konteksta u svjetlu regionalnih tendencija.

Pages