Magazin: Medijska politika regulativa

Javna radio-televizija Slovenije je u proteklim godinama izložena znatnom utjecaju komercijalizacije usljed sve veće privatno-komercijalne konkurencije i ispolitiziranosti usljed izmjena zakona i propisa kojima se jača uloga politike, posebno koalicija na vlasti, umjesto jačanja uloge civilnog društva.
U tekstu “Interpretacija novinskih interpretacija jednog ubojstva,” koji je pripremljen u okviru projekta „Rodni stereotipi u medijima: reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Europi“, Sanja Sarnavka i Suzana Kunac istražile su i interpretirale način na koji novine izvještavaju o ubojstvu u kojem je žrtva muškarac, a ne žena.
U tekstu „Kritička analiza diskursa trgovine ženama u štampanim medijima u Republici Makedoniji: Rodna perspektiva”, koji je pripremljen u okviru projekta Rodni stereotipi u medijima: reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Europi, Bobi Badarevski identificira mehanizme i moduse implicitne diskriminatorne prakse diskursa trgovine ženama u štampanim medijima u Makedoniji.
U okviru istraživanja Mediacentra, u tekstu “Politika u porno ključu: Pornografsko predstavljanje žena u tabloidima u Srbiji i njegova politička uloga”, Ivana Kronja, istražujući sadržaj srpskih tabloida poslije 2000. godine, analizira ulogu pornografije u tabloidnoj štampi u promociji antidemokratskih vrednosti.
U okviru istraživanja Mediacentra, u tekstu “Seks i globalizacija ženskog tinejdžerstva: hrvatski i srpski teen časopisi novog doba”, Mima Simić, analizirajući najpopularnije „nove“ tinejdžerske časopise, pokazuje na koje je načine ideološko-ekonomski prijelaz iz socijalizma u kapitalizam utjecao na kreaciju tinejdžerskih (ženskih) rodnih i seksualnih identiteta.

Pages