Magazin: Medijska politika regulativa

Ne dam svoje pravo na informaciju!

Pošaljite komentare na novi Nacrt Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Da li smo na pragu usvajanja Zakona o zabrani pristupa informacijama u BiH?

„Kod svakog tipa slobode postoji granica nakon koje možete ugroziti nekoga. Na internetu je lako preći tu granicu."

Novinarstvo više ne obavlja svoju demokratsku funkciju informiranja građana o relevantnim temama, i na toj se konstataciji ne treba dulje zadržavati. ZA H-Alter piše Toni Gabrić.

ZA i PROTIV kanala na hrvatskom jeziku

Profesorica Hanka Vajzović komentira inicijativu za uspostavu „hrvatskog kanala“.

Pages